سطوح مراقبتی بیماران

۲۱ تیر ۱۳۹۷
master_admin بدون دیدگاه

 پرستار در ارزیابی اولیه و ثانویه بیمار اول سطح مراقبتی بیمار را تعیین و سپس برنامه مراقبتی بیمار را بر اساس تشخیص پرستاری و اقدام و آموزش به بیمار  و ارزیابی مجدد  از بیمار  برنامه ریزی می نماید .

 اقدامات و مراقبتهای پرستاری مورد نیاز با  قراردادن بیماران  در طبقات  با توجه  با  تشخیص، شدت  مراقبت مورد نیاز و خودتوانایی بیمار محاسبه  می گردد .

سیستم طبقه بندی براساس شدت بیماری بیماران (  5 سطح مراقبتی )

سطح اول : قادر به مراقبت از خود

سطح دوم : مراقبت  جزئی

سطح سوم : مراقبت متوسط

سطح چهارم: مراقبت  شدید

سطح پنجم : مراقبت  ویژه

سطح اول :  قادر به  مراقبت از خود

1-      فعالیتهای روزانه 

 • خوردن  و آشامیدن  : بیمار توانایی خوردن  و  آشامیدن را به تنهایی دارد  و  یا نیاز به  کمک اندکی دارد . 
 • نظافت و آراستگی : تقریبا  به خود  متکی می باشد .
 • دفعی : خود  به  خود به تنهایی یا تقریبا تنها  به توالت می رود و بی اختیاری ادراری ندارد .
 • حرکت : بیمار به  خود متکی است .

 

2-    سلامت عمومی 

 • بیمار جهت  یک پروسیجر تشخیصی ، انجام  یک  پروسیجر یا جراحی ساده  یا جزئی پذیرفته شده است  .

 

3-    آموزش و حمایت عاطفی و روانی

 • آموزش روتین  برای پروسیجرساده 
 •  آموزش بعد از ترخیص از بیمارستان
 • واکنشهای غیر و  معمول  عاطفی ندارد
 •  بیمار ممکن است نسبت به  آگاه شدن  به  زمان ، مکان و شخص در هر شیفت نیاز داشته باشد

 

4-    درمان ها و داروها  

 • ندارد یا داروها و درمانهای ساده دارد .

سطح دوم :  مراقبت جزئی

1-      فعالیتهای روزانه 

 • خوردن  و آشامیدن  : بیمار می تواند  به تنهایی غذا  بخورد ولی  نیازمند  کمک  در آماده  کردن غذا تشویق به خوردن  و پوزیشن  گرفتن است .
 • نظافت و آراستگی : اکثریت  موارد بدون کمک  یا با کمک جزئی جهت بیمار انجام می گیرد.
 • دفعی : نیاز به  کمک جهت رفتن  به توالت یا استفاده از لوله ادراری دارد. بی اختیاری ادراری یا تجربه بی اختیاری استرسی ادراری یا قطره قطره ادرار کردن را ندارد .
 • حرکت  : به خودی خود یا با کمک جزئی حرکت می کند .

       

2-    سلامت عمومی 

 • بیمار علائم و نشانه های جزئی بیشتر از یک بیماری متوسط دارد
 • نیازمند  مانیتورینگ ، گرفتن  علائم حیاتی
 • درناژ و انفوزیون بدون عوارض جانبی

 

3-    آموزش و حمایت عاطفی و روانی

 • نیازمند آموزش و حمایت عاطفی و روانی 10 5 دقیقه  در هر شیفت است
 • بیمار ممکن است به  صورت جزئی گیج بوده ،حالت تهاجمی داشته باشد اما به خوبی توسط داروها ، آگاه نمودن مکرر یا محدودکننده  کنترل  می گردد .

                                                                                                                                                  

4-    درمان ها و داروها  

 • 30  20 دقیقه در هر شیفت نیازمندارزیابی  از نظر موثر بودن دارو و  درمان می باشد
 • بیمار ممکن است هر 2 ساعت نیاز به بررسی  وضعیت  مغزی یا  شناختی را داشته باشد .

 

سطح سوم :  مراقبت متوسط

1-      فعالیتهای روزانه 

 • خوردن  و آشامیدن  : بیمار ممکن است توانایی بلعیدن و  یا قورت دادن را داشته باشد اما نیازمند کمک به خوردن  و آشامیدن  است .
 • نظافت و آراستگی : به تنهایی قادر به انجام بیشتر این فعالیتها  نمی باشد .
 • دفعی : نیاز به دریافت و برداشت لگن و لوله ادراری  را دارد.
 • حرکت : به طور کامل وابسته  می باشد و نیازمند  چرخاندن توسط یک  نفر می باشدوتنها میتواند  به صورت جزئی بچرخد.

2-    سلامت عمومی 

 • بیمار علائم حاد دارد که  ممکن  است کاهش یابد 
 • نیازمند  مانیتورینگ و ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی یا وضعیت عاطفی هر 2 تا  4 ساعت است  .
 • درناژ مداوم یا انفوزیون  که نیازمند  مانیتورینگ  هر 1 ساعت است را  دارد .

 

3-    آموزش و حمایت عاطفی و روانی 

 • نیازمند آموزش و حمایت عاطفی و روانی 30  10 دقیقه  در هر شیفت است
 • گاهی در مقابل  به  آموزش ها  مقاومت  می نماید ویا سریعا درک می نماید .
 • بیمار ممکن است گیج ، آژیته  باشد اما نسبتاًبه خوبی توسط دارو ، آگاهی دادن مرتب یا محدودکننده کنترل می گردد .

 

4-    درمان ها و داروها  

 •  برای مشاهده  مکرر برای اثرات جانبی یا واکنشهای آلرژیک60  30 دقیقه  زمان نیاز است
 • بیمار ممکن است ساعتی یکبار نیاز به بررسی وضعیت  مغزی یا  شناختی را داشته باشد

سطح چهارم :  مراقبت شدید

1-      فعالیتهای روزانه  

 • خوردن  و آشامیدن  : بیمار قادر نیست  به  تنهایی غذا  بخورد .به سختی می بلعد و یا قورت می دهد . ممکن است نیازمند به تغذیه از راه  لوله معده باشد .   
 • نظافت و آراستگی : کلیه موارد مانند حمام کردن  ، مراقبت از موها ، مراقبت از دهان  را بیمار کاملا باکمک انجام میدهد .
 • دفعی : بیشتر از 2  بار درهر شیفت بی اختیاری دارد. 
 • حرکت : خود بیمار نمی تواند بچرخد، برای چرخیدن در تخت نیازمند به کمک  2نفر می باشد  .

 

2-    سلامت عمومی 

 • به شدت بیمار است و دچار علائم حادی مانند خونریزی یا کاهش مایعات بدن ، حملات تنفسی حاد و … می باشد
 •  نیازمند مانیتورنیگ و ارزیابی

 

3-    آموزش و حمایت عاطفی و روانی 

 • نیازمند آموزش و حمایت عاطفی و روانی  بیشتراز 60 دقیقه در هر شیفت است
 • بیماران ممکن  است گیج، بی قرار و  عصبی و  آژیته بوده وبا دارو محدودکننده و یا آگاهی دادن مکررکنترل نمی گردد .

 

4-    درمان ها و داروها  

 • بیمار بیشتر از60دقیقه نیاز به مشاهده مکرر برای اثرات جانبی یا واکنشهای آلرژیک دارد
 •  بیمار نیاز به مشاهده و ارزیابی  وضعیت مغزی و شناختی، ساعتی یکبار را دارد .

سطح پنجم :  مراقبت ویژه 

 • نیازمند مشاهدات مستمر و 24 ساعته می باشد و در هر شیفت  نیاز به مانیتورینگ مداوم  دارد . مانند مراقبت از بیمار تحت دستگاه ونتیلاتور 

© تمامی حقوق سایت برای خدمات پرستاری در منزل نگین اختیاریه محفوظ است.