تسهیل صدور مجوز مراکز هوم کر و واگذاری نظارت به بخش خصوصی

در جلسه کارگروه پرستاری جامعه نگر اعلام شدجلسه کارگروه پرستاری جامعه گر با حضور معاون پرستاری وزیر بهداشت و رئیس کل سازمان نظام پرستاری برگزار شد. در این نشست بر تسهیل صدور مجوز مراکز هوم کر، سختگیری در پایش آنها، واگذاری نظارت به اتحادیه ها، لزوم توسعه این مراکز با توجه به افزایش سالمندی و

Read More