مدیریت ریسک زنجیره تامین دارو برای مراقبت خانگی در برزیل

۲۶ دی ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

خدمات بهداشتی به سرعت در سراسر جهان در حال رشد هستند و مدیریت ریسک زنجیره تامین (SCRM) برای دستیابی به پایداری کسب و کار در چشم انداز بلندمدت ضروری است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی خطرات مراکز ارائه‌ دهنده خدمات بهداشتی درمانی در منزل، ارزیابی علل شکست بالقوه و ایجاد اقداماتی برای کاهش احتمال آسیب بیماران مرتبط با نقص‌های فرآیند دارویی انجام می‌شود. ما یک مطالعه موردی واحد، ارزیابی و شناسایی خطرات احتمالی در یک شرکت خدمات بهداشتی واقع در برزیل انجام دادیم. اگرچه نتایج تحقیق حاضر مبنای آماری برای حمایت از استنباط های کمی ندارد، رویکرد مبتنی بر معیارهای کیفی قابل تکرار است. ما با استفاده از استانداردها و ابزارهای مدیریت ریسک (RM) که به طور گسترده توسط جامعه حرفه ای و دانشگاهی استفاده می شود، روش منطقی از مراحل را برای مدیریت خطرات عرضه داروها و محصولات بیمارستانی را بررسی کرده ایم. به عنوان نتایج اصلی، مشاهده شد که “تامین کیت مواد نادرست” به عنوان مرتبط ترین موضوع برای SCRM است. به عنوان پیامدهای عملی، این تحقیق این پتانسیل را دارد که از دریافت داروهای نادرست (یا عدم دریافت آنها) افرادی که به خدمات مراقبت در منزل وابسته هستند، جلوگیری کند. در موارد شدید، مانند تجویز داروهایی که به اشتباه برای بیماران ارسال شده اند، می توان از مرگ و میر جلوگیری کرد، زیرا افرادی که در فرآیندهای لجستیکی برون مرزی دخیل هستند، توانایی کار فعالانه در کاهش اقداماتی را خواهند داشت که از این نوع خطر جلوگیری می کند.

 

 

Medication supply chain risk management for a Brazilian home care provider: a business sustainability study

 

Health services are rapidly growing around the world and the supply chain risk management (SCRM) is imperative to achieve business sustainability in the long‐term perspective. The present research aims to identify the risks in a home care health service provider, evaluating the potential failures causes and establishing actions to reduce the likelihood of patients’ harm associated with medication process flaws. We conducted a single case study, evaluating and identifying possible risks in a health services company located in Brazil. Although the results of the present research have no statistical basis to support quantitative inferences, an approach based on qualitative criteria can be replicated. We followed a logical sequence of steps to manage the medicines and hospital products’ supply risks, using standards and risk management (RM) tools widely applied by the professional and academic community. As main results, it was observed that “wrong material kit supply” as the most relevant issue for SCRM. As practical implications, this research has the potential to prevent people who depend on home care services, from receiving incorrect medicines (or failing to receive them). In extreme cases, such as the administration of medications that were incorrectly sent to patients, deaths can be avoided, since those involved in the outbound logistic processes will have the ability to work proactively in mitigating actions that avoid this type of risk.

© تمامی حقوق سایت برای خدمات پرستاری در منزل نگین اختیاریه محفوظ است.