با ایمان به اراده خداوند متعال ودر جهت حفظ منابع سازمانی و رضایتمندی مشتریان در جهت کسب رضایت حق تعالی گام بر میداریم و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود می دانیم.


اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی را لازم وضروری می دانیم.


انجام صحیح و سریع و شایسته امور محوله را جزء وظایف خود دانسته و در کوتاهترین زمان ممکن خواسته های مشتریان و ذینفعان را با توجه به ضوابط و مقررات به انجام می رسانیم و از حقوق مشتریان صیانت خواهیم نمود.


رعایت عدل و انصاف را از جمله وظایف مهم خود می دانیم و در راه خدمت به مشتریان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.


رعایت نظم و آراستگی ، وقت شناسی ،تواضع ، فروتنی و مسئولیت پذیری را سر لوحه تمام امور خویش قرار می دهیم.


خدمات خود را با کیفیت مطلوب ، به شیوه ای مناسب در اختیار مشتریان قرار داده و وظیفه داریم تا در حوزه کاری خود هر گونه خواسته های معقول مشتریان را به سرعت با توجه به مقررات برای آنها فراهم آوریم


ما اعتقاد داریم که رازداری و حفظ اسرار مشتریان که ولی نعمتان ما هستند از وظایف خطیر ماست. لذا در حفظ و صیانت از اسرار مردم تمام مساعی خود را به کار می بندیم.


اعتقاد داریم که آموزش و دانش حرفه ای و همچنین تجربه و ابتکار و نوآوری و پیشنهادات از سوی پرسنل از ضروریات است.لذا در راه کسب آن دریغ نخواهیم کرد.


دریافت هرگونه انتقاد ، نظریه و پیشنهاد از سوی مشتریان را ارج نهاده و از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده می نماییم.

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل

22 76 60 80

22 76 60 90

0912 3100 635

© تمامی حقوق سایت برای خدمات پرستاری در منزل نگین اختیاریه محفوظ است.